Parkeervisie Uithoorn

De gemeenteraad heeft op 2 november 2023 de Parkeervisie Uithoorn vastgesteld. Daarmee is de participatie op de visie afgerond. De maatregelen worden opgenomen in het Uitvoeringsprogramma 2022 – 2025 Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040.

In de parkeervisie staat het toekomstbestendige beleid voor het parkeren in Uithoorn en De Kwakel, en stelt vier doelen centraal. U leest hier alles over op Uitvoering parkeervisie - Gemeente Uithoorn

Waar dat op onderdelen van de uitvoering kan, gewenst óf noodzakelijk is, vragen we de inwoners en ondernemers weer om mee te denken. Houd daarom dit platform goed in de gaten.

Inspraakperiode/participatie (afgerond)

De inspraakperiode over het ontwerp-Parkeervisie Uithoorn en het ontwerp-Bestemmingsplan Parapluplan Parkeren was van 20 juni tot en met 24 augustus 2023.  

Waar kon u op reageren?

  1. De ontwerp-Parkeervisie Uithoorn, met daarin een toelichting op alle doelen, ambities en beleidsregels.
    Uitleg; ambities, doelen en beleidsregels m.b.t. parkeren. Dit stuk schetst vooral de visie van de gemeente.
  2. Het ontwerp-Bestemmingsplan Parapluplan Parkeren met een toelichting op de Beleidsregels Parkeernormen uit de ontwerp-Parkeervisie Uithoorn.
    Uitleg; De (juridisch) bindende beleidsregels voor het toetsen van particuliere initiatieven. De parkeervisie geeft een gedetailleerdere onderbouwing van deze beleidsregels, maar die zijn niet bindend zonder het parapluplan. 
  3. De concept-Beleidsregels Parkeernormen Uithoorn, opgenomen als bijlage bij het ontwerp-Bestemmingsplan Parapluplan Parkeren.
    Uitleg; bijlage van het ontwerpbestemmingsplan parapluplan parkeren waarin ook de gedetailleerdere beleidsregels en parkeernormen (getallen) worden beschreven.

 

Cookie-instellingen